Home » พิรุณพร่ำรัก by กลิ่นเอื้อง
พิรุณพร่ำรัก กลิ่นเอื้อง

พิรุณพร่ำรัก

กลิ่นเอื้อง

Published
ISBN :
Paperback
456 pages
Enter the sum

 About the Book 

หลอนพบเขานอนเปียกปอนอยูในตรอกโกโรโกโสแหงหนึงใจกลางฮองกงเสือกันหนาวสีขาวของเขาแฉะชืน เปือนโคลน และยอมไปดวยเลือดตอนแรกทีหลอนเกบเขามา นึกวาเขาเปนเพียงคนจรจัดสกปรก ทีไหนได...พอจับอาบนำดีๆ แลว เขากลับหลอยิงกวาดาราหนังชือดังบางคนเสียอีก!แตปัญหาคือMoreหล่อนพบเขานอนเปียกปอนอยู่ในตรอกโกโรโกโสแห่งหนึ่งใจกลางฮ่องกงเสื้อกันหนาวสีขาวของเขาแฉะชื้น เปื้อนโคลน และย้อมไปด้วยเลือดตอนแรกที่หล่อนเก็บเขามา นึกว่าเขาเป็นเพียงคนจรจัดสกปรก ที่ไหนได้...พอจับอาบน้ำดีๆ แล้ว เขากลับหล่อยิ่งกว่าดาราหนังชื่อดังบางคนเสียอีก!แต่ปัญหาคือ เขาจำอะไรไม่ได้เลย...นอกจากชื่อตัวเองชายคนนั้นปล้นหัวใจหล่อน ช่วงชิงจูบแรก และหายตัวไปอย่างลึกลับโชคชะตาช่างเล่นตลก...เมื่อหล่อนกับเขาพบกันอีกครั้ง เขากลับจำหล่อนไม่ได้แม้แต่น้อย...